Kompleksowe ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych

Aby wspólnota mieszkaniowa była prawidłowo ubezpieczona niezbędne jest:

 • odpowiednie dobranie zakresu ubezpieczenia.
 • właściwe ustalenie wartości nieruchomości co pozwoli uniknąć wypłat z proporcji w przypadku niedoubezpieczenia.
 • gdy tylko jest taka możliwość ubezpieczanie budynków w wartościach odtworzeniowych (nowych).
 • unikanie udziałów własnych (franszyz redukcyjnych).

Powyższe zasady pozwolą uzyskać odszkodowanie w pełnej wysokości poniesionej szkody.

Poniżej przybliżamy rodzaje ubezpieczeń, które powinny być brane pod uwagę

–  Przedmiotem ubezpieczenia jest nieruchomość wspólna wraz z urządzeniami budynku wielomieszkaniowego oraz obiekty małej architektury (ogrodzenia, bramy, szlabany, altany śmietnikowe, place zabaw, baseny, chodniki) i budowle (maszty, urządzenia reklamowe, stacje uzdatniania wody)

– Zakres ubezpieczenia preferujemy najszerszy zakres all risk/od wszystkich ryzyk. Rzadziej wybierany zakres to ryzyka nazwane. Wtedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie powstałe na skutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, awarii urządzeń i instalacji, wodno-kanalizacyjnych, deszczu nawalnego, dymu, gradu, huku ponaddźwiękowy, huraganu, lawiny, osuwania się ziemi, przepięcia i przetężenia w instalacjach, sadzy, śniegu, uderzenia pojazdu lądowego, zapadania się ziemi, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienia ziemi, pękania mrozowego.

Dodatkowo warto rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ryzyko:

 • Wandalizmu/dewastacji/graffiti
 • stłuczenia szyb,
 • przepięcia,
 • awarii mechanicznych lub elektrycznych w maszynach i urządzeniach (np. windy),
 • szkód na skutek drobnych prac remontowo-budowlanych,
 • kosztów poszukiwania przyczyn szkody,
 • aktów terrorystycznych,
 • katastrofy budowlanej.

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego, zgłoszone do ubezpieczenia i zlokalizowane w nieruchomości wspólnej w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia tj. urządzenia, instalacje i wewnętrzne stałe elementy budynku, mienie ruchome oraz powierzone.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na kradzieży z włamaniem i rabunku oraz koszty naprawy zabezpieczeń lokalu uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku usiłowania lub dokonania włamania.

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie innego tytułu prawnego, zgłoszone do ubezpieczenia i zlokalizowane w nieruchomości wspólnej w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, tj.:stacjonarny sprzęt elektroniczny, w tym: komputery, serwery,aparatura elektroniczna, drukarki, faksy, telefony stacjonarne,ksero i inny elektroniczny sprzęt biurowy,przenośny sprzęt elektroniczny, w tym: laptopy, palmtopy, tablety, telefony komórkowe, rzutniki multimedialne, kamery,cyfrowe, aparaty fotograficzne, drukarki przenośne i inny elektroniczny sprzęt przenośny, licencjonowane oprogramowanie systemowe i użytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej, wymienne nośniki danych oraz zbiory elektronicznych danych.

Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową w skutek zdarzeń losowych, zdarzeń technicznych lub technologicznych (np. przepięcia, przetężenia, indukcja) oraz działań człowieka polegających na niewłaściwej obsłudze sprzętu, zniszczenia przez osoby trzecie (wandalizm lub dewastacja) oraz kradzieży z włamaniem i rabunku

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami własnymi, Ubezpieczony wyrządzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodę osobową lub rzeczową do naprawienia której zobowiązany jest w myśl przepisów prawa (odpowiedzialność deliktowa).

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (OC) członków zarządu za szkody wyrządzone przez nich wspólnocie mieszkaniowej w związku z pełnieniem przez nich funkcji członka zarządu, na skutek zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem bądź postanowieniami uchwał podjętych przez wspólnotę mieszkaniową.

Zakres ubezpieczenia obejmuje straty rzeczywiste oraz czyste straty finansowe poniesione przez wspólnotę mieszkaniową. Pokrywa również koszty postępowania sądowego lub pojednawczego prowadzonego w związku z roszczeniami odszkodowawczymi zgłoszonymi przez poszkodowanego.

Chcesz poznać ofertę ubezpieczenia dla swojej wspólnoty? ​

Ten rodzaj ubezpieczenia wymaga indywidualnej kwotacji. W celu uzyskania informacji na temat kosztu ubezpieczenia prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to będzie możliwe.Charakterystyka obiektu

012345 i więcej
012345 i więcej

NAsi PArtnerzy

Obsługujemy

0 +

Biur rachunkowych

0 +

Wspólnot mieszkaniowych

Przewiń do góry