Powrót do strony głównej

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i/lub użytkowaniem mienia.

Jeśli chcesz zorientować się ile będzie kosztowało wybrane ubezpieczenie wypełnij poniższy formularz.

Dokładny opis działalności gospodarczej
Suma gwarancyjna  
Przewidywane obroty w okresie ubezpieczenia
Rozszerzenie zakresu o  
OC za szkody spowodowane produktem wadliwym
OC za szkody w mieniu najmowanym
OC za szkody wyrządzone pracownikom
OC za szkody w mieniu powierzonym ubezpieczającemu
OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
OC za szkody wyrządzone z tytułu nie wykonania lub nienależycie wykonanego zobowiązania (OC kontraktowa)
OC za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, naprawy w ramach świadczonych usług przez ubezpieczającego
OC za szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych
OC za szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach
Inne (opis rozszerzenia)
dotychczasowa szkodowość - czy w ciągu ostatnich 5 lat zgłoszono roszczenie

dodatkowe pytania uwagi i wątpliwości
Dane kontaktowe
Imię
Nazwisko
Miasto
Wypełnienie poniższych danych pozwoli na dalszy kontakt
Numer telefonu
e-mail